آخرین مطالب

روش تهیه استانیلید

روش تهیه (سنتز) استانیلید با استفاده از استیک انیدرید و آنیلین با شرح کامل مراحل سنتز در آزمایشگاه، ساختار مولکولی و فضایی استانیلید، واکنش تهیه و مکانیزم مرحله…

سرآغاز

تصور کنید در لحظه ای که من این متن را می نویسم (یا لحظه ای که شما آن را می خوانید) در این اتاق، در این ساختمان، در این شهر، در این کشور، در کره خاکی، در منظومه…

در حال بروزرسانی ...

در حال بروزرسانی ...

در حال بروزرسانی ...

در حال بروزرسانی ...