مرور برچسب

تیتراسیون

تیتراسیون پتانسیومتری یا پتانسیل سنجی

تیتراسیون پتانسیومتری (پتانسیل سنجی) یکی از متداول‌ترین روش‌های تشخیص نقطه اکی‌والان (هم ارزی) است. این روش، کل تیتراسیون‌های آبی، غیر آبی، اسید و باز، اکسیداسیون (اکسایش) و احیا (کاهش)، رسوبی و کمپلکسومتری را پوشش می‌دهد.