مرور برچسب

مکانیزم واکنش تهیه استانیلید

روش تهیه استانیلید

تهیه (سنتز) استانیلید با استفاده از استیک انیدرید و آنیلین: 8 میلی لیتر آنیلین را با استفاده از یک استوانه مدرج در یک ارلن مایر 500 میلی لیتری بریزید، (آنیلین سمی است از تماس آن با پوست اجتناب کنید) سپس 60 میلی لیتر آب به ارلن مایر اضافه…