مرور برچسب

مکانیزم واکنش

روش تهیه استانیلید

روش تهیه (سنتز) استانیلید با استفاده از استیک انیدرید و آنیلین با شرح کامل مراحل سنتز در آزمایشگاه، ساختار مولکولی و فضایی استانیلید، واکنش تهیه و مکانیزم مرحله به مرحله واکنش