مرور برچسب

نرم افزار

نرم افزار شیمی ChemDoodle

نرمنرم افزار شیمی ChemDoodle: تقریباً در تمام گرایشهای شیمی و مقاطع تحصیلی نیاز به رسم ساختار ملکولی برای نگارش انواع تحقیق، پایان نامه و ... به چشم می خورد. به صورتی که حتی استفاده از نرم افزارهای استانداردی چون MS Office Word بدون نصب…